พุทธทาส

"พุทธทาส" นามท่านปานขุนเขา
ทว่าเบาสบายอย่างว่างน้ำหนัก
และตัวตนของท่านนั้นใหญ่นัก
ใหญ่ด้วยหลักให้สละละตัวตน

            เราต้องไม่น้อยเป็นร้อยปี
            จึงจะมีคนอย่างนี้เกิดสักหน
            อาจร้อยปีพันปีมีสักคน
            อยู่ในโลกแต่หลุดพ้นจากโลกไป

อยู่ในโลกและได้เข้าใจโลก
อยู่เหนือโศกเหนือสุขเหนือยุคสมัย
จุดประทีปธรรมกระจ่างที่กลางใจ
สว่างไสวสะอาดภพสงบงาม

            ควรยินดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
            ได้พบพุทธศาสน์แพร้วพระแก้วสาม
            ได้ฟังธรรมจากสวนโมกขพลาราม
            ได้เดินตามรอยพระอริยมรรค

"พุทธทาส" นามท่านปานขุนเขา
ทว่าเบาสบายอย่างว่างน้ำหนัก
และตัวตนของท่านนั้นใหญ่นัก
ใหญ่ด้วยหลักให้สละละตัวตน

            เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ —ร้อยกรอง