มุมหนังสือน่าอ่านในรูปแบบ pdf file / e-Book
โดยในคอมฯ ของท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader (open pdf file) แล้ว

ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือ e-book ดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้

สลายความขัดแย้ง นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
นิติศาสตร์แนวพุทธ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
วิธีใช้หนี้พ่อแมและหน้าทีของเด็ก โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่ออรัญ ฐิตธมฺโม)
รายงานการวิเคระห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
รายงานการวิเคระห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ (แหล่ง ๒)
หนังสือประวัติและคำสอนของครูบาอาจารย์ พระสุปฏิปันโนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทุกรูปทั่วประเทศ
CSR ที่แท้ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
มงคลชีวิต
ประมวลรหัสวิทยุสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon


|