งานวิชาการ นักศึกษานิด้ารุ่น ๒๒ สุราษฎร์ธานี
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน คอมฯ ของท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader (open pdf file) แล้ว

วิธีเข้าห้องสมุด NIDA ออนไลน์
ตัวอย่างข้อสอบเก่า วิชา รศ.๖๐๓๐ เพื่อให้ทุกท่านเอาไปทดลองซ้อมฝึกเขียนตอบ
รายงานการวิเคระห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
รายงานการวิเคระห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ (แหล่ง ๒)
ตารางบรรยาย รศ.๖๐๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(pdf file)
ตารางบรรยาย รศ.๖๐๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(word file)
ชีทสรุปทุกอาจารย์และตัวอย่างข้อสอบวิชา รศ.๖๐๐๐
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล รศ.๖๐๐๐การบริหารจัดการภาครัฐ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล รศ.๖๒๐๐การจัดการทุนมนุษย์
ข้อสอบเก่า รศ.๖๒๐๐ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อทดลองเขียนตอบ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล รศ.๖๓๐๐ การบริหารการเงินและการคลัง
ตารางบรรยาย รศ.๖๒๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(pdf file)
ตารางบรรยาย รศ.๖๒๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(word file)
ตารางบรรยาย รศ.๖๓๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(pdf file)
ตารางบรรยาย รศ.๖๓๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(word file)
coming soon
coming soon
coming soon