ระเบียบปฏิบัติการลงทะเบียนและเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท(ภาคพิเศษ)