นิทานเซ็น
โดย พุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประตูสู่ธรรม

หมวด: คำสอนอาจารย์
พุทธทาส อินทปัญโญ


สารบัญ นิทานเซ็น : พุทธทาสภิกขุ
• น้ำชาล้นถ้วย
• เพชรที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัม
• อย่างนั้นหรือ
• ความเชื่อฟัง
• ถ้าจะรักก็จงรักอย่างเปิดเผย
• พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
• ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้ว
• ยิ่งให้เร็วนั่นแหละจะยิ่งช้า
• เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก