(สำเนา)
บัญชีรายชื่อกรรมการสิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ
ที่อยู่
อาชีพ
1
นายบัว สัมฤทธิ์
๖๙
๑๘๓ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
ทำนา
ประธานกรรมการ
นายแคล้ว วิทิพย์รอด
๕๔
๕๘๒/๒ หมู่ ๑ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
รับราชการ
รองประธานกรรมการ
1
นายจำนงค์ โกละกะ
๖๗
๓๐๒ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
ทำสวน
กรรมการ
นางสาวรัตนา เฉลิมพิพัฒน์
๕๘
๒๑๘ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
รับราชการ
กรรมการ
1
นายวอน เหมโลหะ
๗๖
๑๙๘ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
ค้าขาย
กรรมการ
1 1
นายสมนึก ขำมณี
๕๒
๑๑๒ หมู่ ๗ ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ
บ้านหนองจิก ต.ตะเคียนทอง
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร.0-7724-4300
รับราชการ
กรรมการและเลขานุการ
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ โกละกะ
๔๘
๒๒๑ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
84290 -ข้างวัดท่าไทร
(ถึงแก่กรรม 25 พ.ย.2545)
รับราชการ
กรรมการและเหรัญญิก
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี