(สำเนา)
บัญชีรายชื่อกรรมการสิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ
ประจำ พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑
ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ
ที่อยู่
อาชีพ
หน้าที่เกี่ยวกับมูลนิธิ
พระราชพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ)
วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทร.0-7727-3834,0-1606-0244
พระภิกษุ ที่ปรึกษา และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการมูลนิธิ
         
         
        ประธานกรรมการ
  นายแคล้ว วิทิพย์รอด ๕๘๒/๒ หมู่ ๑ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
รับราชการ
รองประธานกรรมการ
  นายจำนงค์ โกละกะ ๓๐๒ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
ทำสวน
กรรมการ
        กรรมการ
  นายวอน เหมโลหะ ๑๙๘ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
ค้าขาย
กรรมการ
  นายสมนึก ขำมณี ๑๑๒ หมู่ ๗ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์
รับราชการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐
        กรรมการและเหรัญญิก
๑๑
นางสาวรัตนา เฉลิมพิพัฒน์ ๒๑๘ หมู่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
รับราชการ
 
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี