(สำเนา)
บัญชีรายชื่อกรรมการสิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ
ประจำ พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑
ลำดับที่
รูปถ่าย
ชื่อ
ที่อยู่
อาชีพ
หน้าที่เกี่ยวกับมูลนิธิ
พระราชพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ)
วัดท่าไทร
ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
84290
โทร.0-7727-3834,
มือถือ 08-1606-0244
พระภิกษุ ที่ปรึกษา และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการมูลนิธิ
ดร. ณรงค์ พุทธิชีวิน 555 หมู่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84290
e-e-mail narong@sru.ac.th
รับราชการ ประธานกรรมการ
นายทรงยศ ยอดดนตรี     รองประธานกรรมการ
นางลัดดาวัลย์ สุภากุล     กรรมการและเหรัญญิก
นางทวีลาภ ยอดดนตรี     กรรมการ
นายศุภชัย วิชัยดิษฐ     กรรมการ
นายกมล ดิษฐ์ยานุรักษ์     กรรมการ
นายปัญญวุฑ ปะทะวานิช     กรรมการ
นายสมพร กลับวิหค     กรรมการ
๑๐
นายเชวง ชูมี     กรรมการ
๑๑
นายธีรยุทธ สุทธิรักษ์     กรรมการ
๑๒
นายนรินทร์ ศรีรุ่งเรือง     กรรมการและเลขานุการ
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี