บทนำ / บทเว็บมาสเตอร์
โดย
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
webmaster
Image             ข้าพเจ้าใฝ่ฝันมานานกว่า ๑๔ ปี ที่จะเข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ความฝันก็ได้เป็นจริง รู้สึกดีใจและอบอุ่นมากครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษา หลักสูตร "รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต" ภาคพิเศษ ใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งพิเศษสมชื่อ ทั้งระบบการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ทรงคุณภาพ หนังสือตำราเรียน คู่มือประกอบการศึกษา ระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ซึ่งสังคมยุคใหม่ได้ขนานนามว่า "ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์เป็นห้องสมุดที่ใหญ่และเอื้อต่อการศึกษาที่สุดของโลก" ที่ค้นหาอย่างสะดวกสบาย รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์

             ในฐานะที่ข้าพเจ้า ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษานิด้า รุ่น ๒๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี "รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต" และในฐานะเป็นวิชาการทั้งของรุ่น และกลุ่ม เพื่อความสะดวกแก่การประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แชร์ข้อมูลร่วมกัน สำหรับนักศึกษานิด้า รุ่น ๒๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำเว็บงานวิชาการขึ้นมา..โดยใช้พื้นที่ในเว็บไซต์วัดท่าไทรที่ข้าเจ้าเป็นเจ้าของและเป็นเว็บมาสเตอร์อยู่ หากมีความพร้อม สะดวก และเป็นไปได้ อาจจะค่อย ๆ ขยับขยายจดทะเบียนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้และทั้งนั้น คงต้องอาศัยกาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

             ก็รู้สึกดีใจและอบอุ่นมากครับ ที่ได้รับการต้อนรับ และคำติ ชม คำแนะนำของทุก ๆ ท่าน ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความปรารถนาดี + มีน้ำใจ ซึ่งก็ขอขอบพระคุณในคำแนะนำ และเจตนาดีที่มอบให้ไป ไว้เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย และเราขอเรียนว่า จะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปให้เป็นอีกเว็บหนึ่งของผู้ที่สนใจใฝ่ค้นคว้า ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเว็บวัดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐ ที่ประสงค์จะให้วัดใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และนำเอา หลักพุทธศาสนธรรมเข้าสู่ประชาชนและศาสนิกชนให้เกิดศานติสุขตามสมควร

             สำหรับหน่วยงานราชการ เอกชน สำนักงานเจ้าคณะ โรงเรียน หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะลิ้งค์เว็ปไซต์ของเรา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือค้นคว้า เรายินดีอนุญาตตามประสงค์ทุกประการ โดยขอให้ดำเนินการได้โดยทันที มิต้องรออนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร และหากจะกรุณา โปรดแจ้งให้เราทราบที่สมุดเยี่ยมให้ทราบด้วย จะก็ขอบคุณยิ่ง

สาธุๆๆ ขออนุโมทนาอย่างยิ่งต่อท่าน ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และขออนุโมทนาต่อมวลมิตรทั้งอาจารย์และศิษย์นิด้าทุกท่าน และเหนือสิ่งอื่นใด ขออนุโมทนาต่อพี่น้องคนไทย "ที่ตัวแทนคนไทยเรามีคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จนประจักษ์ต่อสายตาประชาคมโลกจนกระทั่งมหาวิทยาลัยต่างประเทศยังพิจารณาเห็น" ขอให้เราทุกคนใช้โอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ จุดประกายแห่งพลังสามัคคีร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน "ขับเคลื่อน" พัฒนาประเทศของเราต่อไปภายใต้อุดมการณ์ "Wisdom for change" ครับ

             ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าใช้บริการ และทุกครั้งที่เข้าชม โปรดกดปุ่ม F5 เพื่อได้รับทราบข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดด้วย เว็บไซต์ใหม่งานวิชาการนิด้า๒๒สุราษฎร์ธานี เมื่อเยี่ยมชมเว็บแล้ว หรือหากมีข้อคิดเห็น คำแนะนำ เพื่อจะให้ทำการปรับปรุง เสริม เติม แต่งประเด็นไหน จุดใด ก็ขอเชิญแนะนำได้เลยนะครับ หรืออยากให้ เราเพิ่มลิ้งค์อะไร ตรงไหน อย่างไร ก็ขอให้บอกข้าพเจ้าโดยตรง หรือจะส่งE-Mailไปถึงขเจ้าเราได้เลยนะครับ โดยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับไว้พิจารณาทุกรายการ หรือถ้าจะกรุณาไปร่วมเป็นทีมในการปรับปรุง ส่งเสริมเว็บ นี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ก็จะขอขอบคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยครับ และเหนือสิ่ง อื่นใด "เราจะอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง จะประคองกันไปให้ถึงฝัน เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน สำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีม" ่ครับ

             ขอเจริญธรรม
             พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
             นิด้า รุ่น ๒๒ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
             Webmaster
             webmaster contact E-mail : watthasai@gmail.com