ประวัติพระมหาสาวกองค์อรหันต์ (พระอสึติมหาสาวก ๘๐ องค์)
นำเสนอโดย...พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Image             อนุพุทธประวัติ สาวกประวัติ หรือประวัติของพระมหาสาวก เป็นตำนานทีแสดงจรรยาแห่งพระสาวกของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรรู้ควรทราบ เพราะเมื่อได้ทราบปฏิปทา ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กระทำมาแล้ว จักได้ถือเป็นทิฏฐานุคติต่อไป ทั้งเป็นเหตุที่ยังอนุสติให้เกิดขึ้นในตนอีกส่วนหนึ่ง ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าวมานี้ ท่านจึงได้จัดให้เป็นหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

             ขอแสดงความขอบพระคุณครู อาจารย์ซึ่งมีมากมายหลายท่านเกินกว่าจะเอ่ยอ้างหมดได้ ที่ได้สั่งสอน อบรมให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ จนกระทั่งทำให้ข้าพเจ้าสอบได้นักธรรมชั้นโทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะเดียวกันขอขอบพระคุณ ขอบคุณ และขอบใจเจ้าของหนังสือ และผู้เรียบเรียงหนังสือที่เป็นหนังสืออ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า และขออุทิศผลอันเกิดแต่การจัดเผยแพร่ความรู้ สาวกประวัติ และสังฆคุณ นี้ น้อมบูชาพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ให้กำเนิดนักธรรมและท่านบุรพูปัธยาจารย์ ผู้บริหารพระศาสนาสืบ ๆ กันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอบอุทิศถวายแด่ อุปัชฌาย์ อาจารย์ บุรพาจารย์ คุณครู อาจารย์ และบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ขอให้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตามคติภพวิสัยด้วย เทอญ

             อนึ่ง ขอเชิญท่านผู้สนใจ คลิ๊กเพื่ออ่านชีวประวัติของพระมหาเถระ ตามที่ท่านสนใจ ศรัทธา และต้องการทราบตามอัธยาศัย หากมีข้อมูลใดผิดพลาด บกพร่องมิว่าจะด้วยเหตุผลใด ข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมไว้ ณ ที่นี้ และขอให้ท่านผู้อ่านแจ้งไปยังข้าพเจ้า ตามอีเมล์ซึ่งปราฏในหน้าหลักของเว็บไซต์แล้ว และขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วย

(ข้อมูลทั่วไปตอนที่ ๑ |ข้อมูลทั่วไปตอนที่ ๒ |ข้อมูลทั่วไปตอนที่ ๓)
(ปรินิพพาน ใช้สำหรับพระพุทธองค์ เท่านั้น ส่วน สาวกใช้คำว่า นิพพาน หากมีผิดจากนี้ ขอให้หมายถึงการผิดพลาดของกระบวนการพิมพ์)

๐๑-พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ๒๑-พระสภิยเถระ ๔๑-พระอานนทเถระ ๖๑-พระอุปสีวเถระ
๐๒-พระวัปปเถระ ๒๒-พระจุนทะ/พระมหาจุนทเถระ ๔๒-พระราหุลเถระ ๖๒-พระนันทเถระ
๐๓-พระภัททิยเถระ ๒๓-พระขทิรวนิยเรวตเถระ ๔๓-พระรัฐบาลเถระ ๖๓-พระเหมกเถระ
๐๔-พระมหานามเถระ ๒๔-พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ ๔๔-พระสีวลีเถระ ๖๔-พระโตเทยยเถระ
๐๕-พระอัสสชิเถระ ๒๕-พระสุภูติเถระ ๔๕-พระนาคิตเถระ ๖๕-พระกัปปเถระ
๐๖-พระยสเถระ ๒๖-พระเสลเถระ ๔๖-พระภคุเถระ ๖๖-พระชตุกัณณิเถระ
๐๗-พระวิมลเถระ ๒๗-พระโสภิตเถระ ๔๗-พระเมฆิยเถระ ๖๗-พระภัทราวุธเถระ
๐๘-พระสุพาหุเถระ ๒๘-พระองคุลิมาลเถระ ๔๘-พระอนุรุทธเถระ ๖๘-พระอุทยเถระ
๐๙-พระปุณณชิเถระ ๒๙-พระอุปวาณเถระ ๔๙-พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ ๖๙-พระโปสาลเถระ
๑๐-พระควัมปติเถระ ๓๐-พระปิลินทวัจฉเถระ ๕๐-พระมหาอุทายีเถระ ๗๐-พระปิงคิยเถระ
๑๑-พระอุรุเวลกัสสปเถระ ๓๑-พระมหาโกฏฐิตเถระ ๕๑-พระนันทเถระ/นันทศากยเถระ ๗๑-พระโมฆราชเถระ
๑๒-พระนทีกัสสปเถระ ๓๒-พระโกณฑธานเถระ ๕๒-พระกิมพิลเถระ ๗๒-พระพากุลเถระ
๑๓-พระคยากัสสปเถระ ๓๓-พระยโสชเถระ ๕๓-พระอุบาลีเถระ ๗๓-พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
๑๔-พระนาลกเถระ ๓๔-พระลกุณฏกภัททิยะ ๕๔-พระกาฬุทายีเถระ ๗๔-พระมหากัจจายนเถระ
๑๕-พระสารีบุตรเถระ ๓๕-พระวักกลิเถระ ๕๕-พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ๗๕-พระโสณกุฏิกัณณเถระ
๑๖-พระโมคคัลลานเถระ ๓๖-พระวังคีสเถระ ๕๖-พระอชิตเถระ ๗๖-พระพาหิยทารุจีริยเถระ
๑๗-พระมหากัสสปเถระ ๓๗-พระสาคตเถระ ๕๗-พระติสสเมตเตยยเถระ ๗๗-พระปุณณสุนาปรันตเถระ
๑๘-พระมหาปันถกเถระ ๓๘-พระกังขาเรวตเถระ ๕๘-พระปุณณกเถระ ๗๘-พระทัพพมัลลบุตรเถระ
๑๙-พระจูฬปันถกเถระ ๓๙-พระกุมารกัสสปเถระ ๕๙-พระเมตตคูเถระ ๗๙-พระโสณโกฬิวิสเถระ
๒๐-พระราธเถระ ๔๐-พระนันทกเถระ ๖๐-พระโธตกเถระ ๘๐-พระมหากัปปินเถระ

หมายเหตุ.-
             ข้อมูลประวัติของพระอสีติมหาเถระบางรายการ อาจจะยังไม่สามารถคลิ๊กเปิดอ่านได้ เพราะยังไม่มีข้อมูล ซึ่งเว็บมาสเตอร์จะทะยอยใส่เรื่อย ๆ จนกระทั่งครบในโอกาสต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ด้วยความตั้งใจและเมตตาธรรม
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
E-mail : watthasai@gmail.com,songpak16@yahoo.com
WebMaste
r


ไปยังเว็บไซต์.-
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี